Kallelse till Årsmöte i Tegs SK Hockey.

Kallelse till Årsmöte 2017

Medlemmar i Tegs SK Hockey kallas härmed till Årsmöte den 12 juni 2017 kl.18.00

Plats: Klubbstugan, vid Tegs Kansli.

Sedvanliga möteshandlingar finns tillgängliga på Tegs Kansli från och med 29 maj 2017.

Ärende till Årsmötet

Vid Årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Fråga om mötets av föredragningslista.
 4. Val av mötespresidium (minst ordförande + sekreterare)
 5. Val av två protokolljusterare som tillika är rösträknare.
 6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. B) Styrelsens förvaltningsberättelse/bokslut för senaste räkenåret.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt information om budget.
 12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 13. Val av:
 14. a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
 15. b) Hälften av övriga ledarmöter för en tid av två år
 16. c) Två revisorer jämte ersättare
 17. d) Minst två ledamöter i valberedningen, samt sammankallande i den samma
 18. e) Ombud till årsmötet i Alliansföreningen
 19. f) Ombud för Alliansens styrelse
 20. Övriga frågor

Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte den inte finns med kallelsen till möte.

 

Nyhetsarkiv