Styrelsebeslut kring förhållningssätt kopplat mot s.k selectverksamhet

Tegs SK Hockey Ungdom är en ideell förening som bedriver hockeyverksamhet för barn och ungdomar med beaktande av Svenska Ishockeyförbundets måldokument.

Tegs SK Hockey Ungdom menar att det som benämns som ”Selectverksamhet” inte är förenlig med Svenska Ishockeyförbundets måldokument och då heller inte med vår förenings syfte, mål och värdegrund.

Basen för den svenska idrottsrörelsen, historiskt, nu och i all förhoppning också i framtiden, är att utbildning av aktiva, såväl spelare som ledare, sker inom ramen av den ideella, men också bitvis offentligt finansierade, verksamheten.

Tegs SK Hockey Ungdom har därför beslutat att föreningens spelare och ledare under pågående säsong endast ska delta i sådan idrottsverksamhet som anordnas av Svenska Ishockeyförbundet eller andra idrottsförbund eller av föreningar med licensierade spelare och lag som deltar i tävlingsverksamhet via distriktsförbund eller via Svenska Ishockeyförbundet. Detta beslut har fattats med beaktande av Svenska Ishockeyförbundets måldokument om hur ishockeyn ska bedriva sin verksamhet, ”Ishockeyn vill”. Föreningarna ska exempelvis – ta emot och ge plats för alla som vill vara med, – utforma tävlingsverksamheten så att den stimulerar individen till kvalitativ och långsiktig träning utifrån svensk ishockeys läroplan ”Ishockeyns ABC”, – ta hänsyn till att ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt och socialt, – verka för att fler ungdomar med olika bakgrund börjar med ishockey, – verka för att behålla ungdomarna inom ishockeyn.

Under sommarperioden, då spelare och ledare från föreningen eventuellt avser att delta i hockeyskolor, rekommenderar också Tegs SK Hockey Ungdom att välja hockeyskolor som anordnas av föreningar eller idrottsförbund. Denna rekommendation grundar sig på att Tegs SK Hockey Ungdom önskar att eventuella överskott som föreningar eller förbund gör på hockeyskolor återinvesteras i idrotten och därigenom gynnar föreningarnas och förbundens fortsatta arbete med att utveckla spelare och ledare.

Tegs SK Hockey Ungdom menar att det som här beslutats också bidrar till att föreningen verkar linjärt med utveckling av:

  • Ishockey som en idrott som utvecklar både jaget och laget
  • Ishockey som en idrott som bygger på demokratiska och inkluderande principer
  • Ishockey som en idrott där barnens tillträde till resurser som exempelvis arenor och isytor inte dikteras av föräldrars betalningsförmåga utan styrs av demokratiska bevekelsegrunder

Fastställt av styrelsen för Tegs SK Hockey Ungdom 2019-11-18

Nyhetsarkiv